EVROPSKÁ UNIE Evropský fond pro regionální rozvoj Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Obec Dolní Krupá
a místní část Chrast
Dolní Krupá Hlavní stránka / Obecní úřad / Zákon č. 106/1999 Sb.

Zákon č. 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Oficiální název

Úplný oficiální název povinného subjektu:
Obec Dolní Krupá

2. Důvod a způsob založení

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principu, za kterých provozuje svoji činnost:
Obec Dolní Krupá vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahu vyplývajících.

3. Organizační struktura

Popis organizační struktury povinného subjektu:
viz Základní informace

4. Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa, tel, fax, oficiální e-mail, oficiální e-mail pro elektronický podpis (pokud existuje) a pro zaručený elektronický podpis (pokud existuje), jiné možné spojení:
Dolní Krupá 55, 582 71 Dolní Krupá
tel/fax: 569 436 128
email: obec@dolnikrupa.cz
elektronická podatelna: obec@dolnikrupa.cz

5. Případné platby mužete poukázat

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti:
Česká spořitelna, pobočka Havlíčkův Brod č.ú. 1122796339/0800

6. IČO

Identifikacní číslo organizace:
00267368

7. DIČ

Daňové identifikacní číslo:
není

8. Rozpočet v tomto a předchozím roce

Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok:
viz Rozpočty

9. Žádosti o informace

Místo a způsob, jak získat příslušné informace:
Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně.
Informace poskytuje a podané žádosti vyřizuje:
Milan Tichý - starosta obce
Václav Plodík - místostarosta
Marie Formanová - účetní
Způsoby podání:
V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Formulář ke stažení: Žádost o poskytnutí informace

Lhůty pro vyřízení žádosti
Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).
Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) do 3 dnů od odložení.
Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) do 7 dnů od podání.
Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) do 15 dnů.
Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem do 15 dnů.
Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) do 30 dnů od doručení výzvy.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí:
Veškeré písemné žádosti o poskytnutí informace, jakož i stížnosti, podněty či jiná dožádání se doručují osobně nebo poštou na adresu Obecního úřadu Dolní Krupá nebo na e-mail elektronické podatelny: obec@dolnikrupa.cz

11. Opravné prostředky

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech:

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • odvolání se podává písemně na adresu obecního úřadu,
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

Formulář ke stažení: Odvolání proti poskytnutí informace

O odvolání rozhoduje:

 • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

Lhůty:
O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

12. Formuláře

Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat:
viz Formuláře

Sazebník ke stažení: Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Popisy postupů (návody pro řešení životních situací) Doporučuje se umístit do této části informací aktivní odkaz na popisy postupů.
Návody pro řešení nejrůznějších životních situací.

14. Nejdůležitější předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí. Doporučuje se, pokud je to možné, na takové předpisy zřídit aktivní odkazy:
Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obec Dolní Krupá jedná a rozhoduje. Tyto předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu.


Mezi nejdůležitější předpisy patří především:

 • zákonné normy v platném znění včetně pozdějších změn a doplňků: - zák. č. 2/1993 Ústava České republiky
 • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
 • zák. č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích
 • zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví
 • zák. č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství
 • zák. č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání
 • zák. č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě
 • zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
 • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
 • zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 • zák. č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu
 • zák. č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně souvisejících zákonů
 • zák. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • zák. č. 301/2000 Sb. o hlášení a evidenci pobytu občanů
 • zák. č. 500/2004 Sb. o správním řízení
 • zák. č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích
 • zák. č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků
 • zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 • zák. č. 135/1985 Sb. o požární ochraně
 • zák. č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím
 • zák. č. 85/1990 Sb. o právu petičním
 • zák. č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí
 • zák. č. 440/2005 Sb. o nájmu a podnájmu nebytových prostor
 • zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech
 • zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
 • zák. č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu

Tyto zákonné normy jsou doplněny vyhláškami a směrnicemi obce, které jsou v plném znění uveřejněny na této internetové úřední desce v kategorii "Vyhlášky a nařízení"

15. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací. Doporučuje se, aby i starší zprávy byly snadno přístupné, například v archivu dokumentů.
Výroční zprávy

16. Seznam organizací

Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu: Základní a mateřská škola, příspěvková organizace:
Základní škola
Mateřská škola

Historie obce

První zmínka o obci Dolní Krupá se objevila v roce 1283 na listině z desek rukopisu, dnes uloženého v Universitní knihovně.

Podle jedné z verzí vzniklo jméno Dolní Krupá podle stoup na výrobu krup, které byly postaveny při potoku a zároveň díky obyvatelům zabývajícím se krupařským řemeslem. Další možnost odvození názvu obce podává historik Profous ve svém díle O místních jménech v Čechách. Říká, že přídavným jménem Krupá byla ve staročeštině označována velká ves nebo hrubá skála.

Více z historie | Hrad Ronovec | Vlastivědné muzeum | Hřbitovní kaple

Rychlý kontakt

Obecní úřad Dolní Krupá 55, 582 71 Dolní Krupá

(+420) 569 436 128 obec@dolnikrupa.cz
Další kontakty

Najdete nás

Zobrazit na mapě

Webdesign CzechProject Redakční systém CPedit

© Copyright Obec Dolní Krupá. Všechna práva vyhrazena. | Přepnout na mobilní verzi